I tråd med endringer fra NIF har vi oppdatert vår lov til å gjenspeile disse endringene.

Hovedtrekk i endringene er som følger:

 • §5 (1) Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.:
  - …må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (tidligere …må man ha fylt 15 år)
 • §6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker - definisjon av arbeidstaker er tydeliggjort:
  (1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
  a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
  b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.     
 • §9 (3) - Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
 • §16. 11Medlemskontingent er redusert til minimum kr 50 (tidligere kr 100)
 • §16. 14 og § 21Kontrollutvalg erstatter tidligere revisor, og krever minimum 2 medlemmer og 1 vara

Ny lov kan lastes ned og sees i sin helhet her:

Facebook Fans